Regulamin usługi PPV
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, świadczenia usługi dodatkowej do usługi dostarczania programów telewizyjnych oferowanej
przez  A1 FEDERATION SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej „A1 Federation”) i jest integralnie związany z „Regulaminem świadczenia usług” (dla Usługi DTH).
II. DEFINICJE

 1. Usługa (PPV) – audiowizualna usługa medialna, typu „pay-per-view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez A1 Federation,
  jako jednorazowa usługa dodatkowa do Usługi DTH, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi lub Abonentowi A1 Federation, dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, emitowanej w czasie rzeczywistym (na żywo), z wykorzystaniem Sprzętu i po dokonaniu Opłaty.
 2. Usługa DTH – usługa dostarczania programów telewizyjnych świadczona przez A1 Federation na podstawie umowy z Abonentem lub Użytkownikiem.
 3. Audycja lub Event – transmisja „na żywo” wydarzenia sportowego, które będzie miało miejsce w dniu 10 września 2011 we Wrocławiu, obejmującego m.in.
  walkę bokserską pomiędzy Vitali Kliczko vs. Tomasz Adamek [‘Walka Główna’] oraz pozostałe walki [‘Walki Poboczne’]. Początek Eventu planowany jest
  na godzinę 21:00 i może ulec przesunięciu.
 4. Zamówienie – czynność Abonenta poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi, dokonywana na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.
 5. Autoryzacja – (i) identyfikacja Abonenta lub Użytkownika przez A1 Federation, (ii) weryfikacja pod kątem ewentualnych zaległości w opłatach na rzecz A1 Federation oraz (iii) potwierdzenie możliwości i sposobu naliczenia Opłaty za Usługę, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi.
 6. Okres Dostępu – określony przez A1 Federation przedział czasowy od godziny 01:00 w dn. 08.09.2011 r. do godziny 3:00 w dn. 11.09.2011 r., obejmujący
  dostęp do Eventu w czasie jego trwania. Czas trwania Eventu planowany jest w przedziale godz. 21:00 dn. 10.09.2011 r. – godz. 3:00 dn. 11.09.2011 r.
  i może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin transmisji Eventu przez jego nadawcę.
 7. Opłata– należność od Abonenta lub Użytkownika na rzecz A1 Federation w kwocie 20 PLN (brutto), z tytułu świadczenia Usługi, płatna na zasadach
  i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Portmonetka (Walka) – forma dokonania Opłaty dostępna tylko dla Abonentów (z wyłączeniem Użytkowników), umożliwiająca Abonentowi dokonanie płatności
  za Event poprzez wykorzystanie przyznanego przez A1 Federation dodatkowego limitu w wysokości 20 PLN (brutto) i uregulowanie należności najpóźniej z końcem
  kolejnego okresu rozliczeniowego. Przyznany limit może być wykorzystany wyłącznie jako forma dokonania Opłaty za Event. Wykorzystanie limitu przez Abonenta
  (tj. złożenie dyspozycji dokonania Opłaty w tej formie), jest równoznaczne ze zobowiązaniem go do zapłaty na rzecz A1 Federation należności z tytułu
  świadczenia Usługi PPV.
  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i zwroty w nim nie zdefiniowane, zachowują znaczenie określone w „Regulaminie świadczenia usług” (dla Usługi DTH).
  Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Abonenta stosuje się automatycznie do Użytkownika z wyjątkiem warunków wyraźnie zastrzeżonych odmiennie
  dla Użytkownika.
  III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI
 9. Do skorzystania z Usługi uprawniony jest Abonent i Użytkownik, który nie zalega z opłatami na rzecz A1 Federation, (zaległości dłuższe niż 30 dni) oraz posiada
  sprawny i aktywny Sprzęt oraz dokona Opłaty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. W celu skorzystania z Usługi Abonent powinien dokonać Zamówienia i zobowiązany jest poddać się Autoryzacji.
 11. Zamówienie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Usługi.
 12. Po dokonaniu Autoryzacji, A1 Federation poinformuje Abonenta o nadaniu dostępu do Eventu lub odmowie takiego dostępu za pomocą kanału komunikacji, w którym
  dokonano Zamówienia. Informacja potwierdzająca nadanie dostępu do Eventu, będzie wyświetlana w od dnia 08.09.2011 r. od g. 01.00, w postaci planszy tekstowej
  dla formatu SD na kanale 50., 21. i 74. oraz dla formatu HD na kanale 118. W przypadku braku informacji o nadaniu dostępu do Eventu Abonent zobowiązany jest
  niezwłocznie zgłosić ten fakt do A1 Federation, poprzez kontakt z mailowy arek@a1fedeartion.pl.
 13. Aktywacja Usługi jest dokonywana pod warunkiem pozytywnej Autoryzacji i dokonania Opłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem, a tym samym samo złożenia Zamówienia lub dokonanie Opłaty nie uprawnia Abonenta do uzyskania dostępu do Eventu.
 14. Korzystanie z Usługi jest możliwe tylko w czasie trwania Eventu. Abonent przyjmuje do wiadomości, że Event jest emitowany na żywo i Usługa nie obejmuje powtarzania Audycji.
 15. Abonent może nie dokonać rezygnacji z Usługi
 16. Event zostanie przez A1 Federation udostępniony w formacie SD, na kanale 50. , 21. i 74. oraz w formacie HD na kanale 118.
 17. W czasie korzystania z Usługi mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od A1 Federation.
  poprzez kontakt z Call Center.
 18. Audycja może być wykorzystana przez Abonentów jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest publiczne
  udostępnianie Audycji w jakiejkolwiek formie lub inne wykorzystanie Audycji dla celów komercyjnych.
 19. A1 Federation nie ponosi odpowiedzialności za treść Audycji oraz za skutki ujawnienia przez Abonenta treści udostępnionych w ramach Usługi osobom trzecim,
  w tym osobom niepełnoletnim.
  IV. PŁATNOŚCI
 20. Abonent zobowiązany jest do wniesienia Opłaty za Usługę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w wysokości 20 PLN brutto. Zamówienie przez
  Abonenta z wykorzystaniem płatności w ramach Portmonetki oznacza zgodę Abonenta na obciążenie go Opłatą i zobowiązuje Abonenta do zapłaty wraz z końcem
  kolejnego okresu rozliczeniowego dla danego Abonenta.
 21. Przez dokonanie Opłaty zgodnie z Regulaminem, rozumie się:
  a) dyspozycję wykorzystania wolnych środków Abonenta lub Użytkownika – płatność z góry albo
  b) dyspozycje wykorzystania limitu z Portmonetki w przypadku braku wolnych środków (forma nie dostępna dla Użytkownika) – płatność z dołu albo
  c) otrzymanie wpłaty w formie przelewu lub płatności elektronicznych, lub wpłaty na konto A1 Federation – płatność z góry, z zastrzeżeniem że skuteczne
  dokonanie Opłaty w tej formie wymaga uregulowania zaległości.
 22. W przypadku Opłaty w formie przelewu lub/i za pośrednictwem płatności elektronicznych lub wpłaty na konto, za dokonanie Opłaty uważa się moment uznania
  rachunku bankowego wskazanego przez A1 Federation, zatem w celu uzyskania pełnego dostępu do Eventu, zlecenie zapłaty powinno być złożone nie później niż
  do godz. 20:00 dn. 08.09.2011 r. Opłata dokonana z opóźnieniem, może skutkować skróceniem dostępu do Eventu odpowiednio min. o czas opóźnienia płatności,
  a tym samym następuje na ryzyko Abonenta.
 23. A1 Federation nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, w tym brak dostępu lub pełnego dostępu do Eventu, za które odpowiedzialność ponoszą
  podmioty obsługujące płatności.
 24. W przypadku, gdy pomimo dokonania przez Abonenta prawidłowej Opłaty i przyznania Abonentowi dostępu do Audycji (i) A1 Federation nie dokona aktywacji
  Audycji lub (ii) Event lub jego transmisja zostanie odwołana, A1 Federation nie dokona zwrotu uiszczonej Opłaty za Usługę.
  („Zwrot Opłaty”).
 25. Abonentowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku, braku pełnego dostępu (tj. przez cały czas jego) do Eventu, spowodowanego
  opóźnieniem Abonenta w dokonaniu Zamówienia lub Opłaty, o których mowa odpowiednio w pkt. III. 5 i IV.4 niniejszego Regulaminu.
  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 26. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma odpowiednio „Regulamin świadczenia usług” (dotyczący Usługi DTH), który zawiera
  w szczególności definicję Abonenta i Użytkownika, oraz zasady reklamacji.
 27. Regulamin dostępny jest na www.a1federation.pl
 28. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2021 r.
 29. Dane spółki A1 federation Sp. z o.o.
  Adres email: arek@a1federation.pl
  Numer telefonu: 517 510 609

 Numer KRS:KRS 0000881359 

Numer REGON:388062262 

Numer NIP:783-183-04-69

 Kapital zakładowy:5 000,00 ZŁ 

Status:Aktywna 

Forma prawna:SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Adres:PÓŁWIEJSKA 17 / 26
61-888 POZNAŃ 

Województwo:WIELKOPOLSKIE 

Powiat:POZNAŃ

Gmina:POZNAŃ 

Data rejestracji:1 luty 2021 

Ostatnia zmiana w KRS:z dnia 6 maj 2021 (wpis numer 4) 

Sąd:Poznań (PO), VIII wydział 

Sygnatura:PO.VIII NS-REJ.KRS/8138/21/845